Pravidla soutěže „Vyhrajte každý týden 10 Lindt plyšových zajíčků”

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhrajte každý týden 10 Lindt plyšových zajíčků”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhrajte každý týden 10 Lindt plyšových zajíčků” (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Základní informace o soutěži:

Zadavatelem soutěže je společnost Lindt & Sprüngli (CEE), s.r.o. IČO: 27928951, se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165 (dále jen "zadavatel").

Pořadatelem soutěže je společnost ITID s.r.o., se sídlem Kpt. Stránského 981/19, Praha 9, PSČ 198 00, IČO: 25658115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 58773 (dále jen "pořadatel").

Soutěž se uskuteční v termínu od 25. 3. 2019 do 22. 4. 2019 včetně na území České a Slovenské republiky a to prostřednictvím prodejen Tesco Stores v České republice nebo na Slovensku* prodávajících velikonoční sortiment Lindt (dále jen „doba konání soutěže“, resp. „místo konání soutěže“).

Soutěž je v době svého konání rozdělena pro losování týdenních výher do 4 (čtyř) samostatných soutěžních týdnů. Soutěžním týdnem se rozumí určité vymezené období o délce 7 dnů = blok:

  1. blok 25. 3. – 31. 3. 2019 (7 dnů)
  2. blok 1. 4. – 7. 4. 2019 (7 dnů)
  3. blok 8. 4. – 14. 4. 2019 (7 dnů)
  4. blok 15. 4. – 22. 4. 2019 (8 dnů)

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže, a která je plně způsobilá k právním úkonům (dále jen „soutěžící“ nebo také „účastník soutěže“).

2. Zapojení se do soutěže:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) si v době konání soutěže, resp. v době od 25. 3. 2019 do 22. 4. 2019 včetně zakoupí v některé z prodejen Tesco Stores v České republice nebo na Slovensku* (dále jen „prodejna Tesco“) 1 (jednoho) čokoládového Lindt Zlatého Zajíčka** (dále jen „soutěžní nákup“), za které účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“).

Soutěžní účtenku si účastník pečlivě uschová! Nárok na výhru je třeba prokázat účtenkou za nákup provedený v termínu konání soutěže v některé z prodejen Tesco. Bez platné účtenky nárok na výhru zaniká.

b) vyplní registrační formulář na soutěžní microsite na adrese www.lindt-soutez.czwww.lindt-sutaz.sk (dále jen „soutěžní webové stránky“) (dále jen „registrace“), a to tak, že zde uvede:

- své jméno a příjmení
- svou e-mailovou adresu
- svůj telefon
- nahraje fotografii s účtenkou se zakoupeným Lindt Zlatým Zajíčkem**
- potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a příslušnými právními předpisy

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem registrace, v souladu s těmito pravidly řádně a plně vyplněné soutěžní registrace dle písm. b) tohoto článku ve spojení s článkem 3 písm. a) (dále jen „soutěžní registrace“).

Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že soutěžní registrace nebude řádně vyplněna v souladu s podmínkami těchto soutěžních pravidel, bude soutěžící ze soutěže vyřazen a ztrácí případný nárok na výhru.

3. Obecné podmínky soutěže:

a) Za každou soutěžní účtenku, která prokazuje provedení soutěžního nákupu tj. zakoupení 1 (jednoho) Lindt Zlatého Zajíčka** má soutěžící nárok na 1 (jednu) soutěžní registraci. Každá soutěžní registrace musí proběhnout se soutěžní účtenkou. Na jednu soutěžní účtenku prokazující více soutěžních nákupů lze provést tolik soutěžních registrací, kolik obsahuje účtenka soutěžních nákupů. Registrace je podmíněná unikátní emailovou adresou, ze které lze provést maximálně 5 (pět) soutěžních registrací. Pro případ kontroly je nutné uchovat účtenku.

b) Soutěžící je povinen si uschovat všechny doklady o soutěžních nákupech (soutěžní účtenky), se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže. Soutěžní účtenka musí viditelně prokazovat nákup daných výrobků (minimálně 1 (jednoho) Lindt Zlatého Zajíčka**) v době konání soutěže.

c) Soutěžící je povinen uschovat originály všech soutěžních účtenek prokazujících provedení soutěžních nákupů, se kterými se soutěže zúčastnil, a to za účelem ověření platné účasti v soutěži a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží pořadateli v souladu s těmito pravidly účtenku splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu soutěžícímu, který byl náhodně vybrán dle těchto pravidel, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

4. Výhry v soutěži a ověření nároku na výhru

Výhrou v soutěži pro Českou republiku a Slovensko dohromady jsou:

40 Lindt plyšových zajíčků

a) Výherce v soutěži vždy obdrží 1 kus příslušné týdenní výhry, na kterou mu v konkrétním případě vznikl nárok (viz níže). Celkový počet týdenních výher, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je omezen na 1 (jeden). Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do tří dnů od skončení daného soutěžního týdne (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání kontaktních údajů a korespondenční adresy pro zaslání výhry. V případě, kdy bude mít pořadatel nebo zadavatel pochybnost o pravosti soutěžní účtenky, která byla při registraci použita, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech soutěžních účtenek. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat registracím do soutěže, bude soutěžící bez dalšího vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžního unikátního kódu leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.

b) Zadavatel, ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

c) Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být na vyžádání pořadatele/zadavatele zaslány doporučeně na adresu: ITID, s.r.o., 28. pluku 524/25, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, (popř. jinou sdělenou adresu) a obálka označena „LINDT ZLATÝ ZAJÍČEK – SOUTĚŽ“.

d) V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

5. Určení výherců

a) Každý týden bude ze všech řádně zaregistrovaných soutěžících vylosováno 10 výherců týdenní výhry.

Např.: Soutěžící se zaregistruje v 1. soutěžním bloku (25.03. - 31.03.2019), avšak nebude dne 01.04.2019 vylosován jako výherce týdenní výhry z 1. bloku. Jeho registrace se tedy automaticky přesouvá do druhého soutěžního bloku, kde bude zařazen do slosování a má šanci vyhrát v 2. bloku. Toto pravidlo platí po celou dobu soutěže. Tedy v případě jednoho soutěžního nákupu a platné registrace bude soutěžící automaticky zařazen do dalšího slosování v případě, že nebude vylosován v tom aktuálním.

K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere výherce náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících.

b) V případě neplatné registrace bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech soutěžních kódů a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace.

c) Výherci budou po skončení soutěžního bloku zveřejněni na webových stránkách soutěže lindt-soutez.cz a www.lindt-sutaz.sk ve formátu jméno a příjmení (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce).

6. Oznámení a čerpání výher

a) Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Pořadatel bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování. Výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže a kontroly příslušných soutěžních účtenek.

b) Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny pořadatele soutěže. V případě, kdy výherce týdenní výhry nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce, tak jak je uvedeno výše.

c) Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.

d) Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

e) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

f) Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

a) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

b) Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani zadavatel soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

c) Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese: www.lindt-soutez.cz a www.lindt-sutaz.sk.

8. Osobní údaje:

Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěžní aplikace vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 (pěti) let (nebo až do odvolání souhlasu se zpracováním). Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je zadavatel soutěže.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 (pěti) let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu

Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

* Seznam prodejen Tesco Stores ČR, a.s., a seznam prodejen Tesco Stores SR, a.s.

**Produkty výrobků Lindt Zlatý Zajíček:

Product name

EAN

Gold Bunny Milk 100g

4000539671104

Gold Bunny Milk 50g

4000539671203

Gold bunny milk 12x 200g

4000539671005

Gold Bunny Dark 100g

4000539670602

Gold Bunny Hazelnut 16x100g

4000539669804

Gold Bunny & Carrots 154g

4000539601828

GB in the Car 100g

4000539601583

Gold Bunny Flower Milk  16 x 100 g

4000539697807

Gold Bunny Mini Flower    30 x 50 g

4000539604928

Gold Bunny Tube Flower 12 x 178 g

4000539605222

Gold Bunny Gift Egg 10 x 230g

4000539662300

Gold Bunny Mini Milk 5x10g

4000539689703

Gold Bunny Mini Dark 5x10g

4000539670800


V Praze dne 25. 3. 2019.

©2019 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top