Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO – CELÝ TRH"

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže
VYHRAJTE Lindt MEDVÍDKA!"
(dále jen „soutěž").

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.

Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.
se sídlem: Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
zapsanou v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 127165
IČ: 27928951, DIČ: CZ27928951 
(dále jen „pořadatel").

Organizátorem soutěže je společnost ITID, s.r.o.
se sídlem: Kpt. Stránského 981/19, Praha 9, PSČ 198 00, Česká republika
kancelář: GMMEDIA, 28. pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 58773
IČO: 25658115, DIČ: CZ25658115
(dále jen „organizátor")

I. Termín a místo konání

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 01.11.2019 00:00:00 hod do 06.12.2019 23:59:59 hod včetně (dále jen a „doba konání soutěže") na celém území České Republiky a Slovenska ve všech prodejních sítích (dále jen „místo konání soutěže").
 2. Soutěž je v době svého konání rozdělena pro losování denních výher do 36 (třicetišesti) samostatných soutěžních dnů. Soutěžním dnem se rozumí 1 den = blok:
 1. blok 01.11.2019
 2. blok 02.11.2019
 3. blok 03.11.2019
 4. blok 04.11.2019
 5. blok 05.11.2019
 6. blok 06.11.2019
 7. blok 07.11.2019
 8. blok 08.11.2019
 9. blok 09.11.2019
 10. blok 10.11.2019
 11. blok 11.11.2019
 12. blok 12.11.2019
 13. blok 13.11.2019
 14. blok 14.11.2019
 15. blok 15.11.2019
 16. blok 16.11.2019
 17. blok 17.11.2019
 18. blok 18.11.2019
 19. blok 19.11.2019
 20. blok 20.11.2019
 21. blok 21.11.2019
 22. blok 22.11.2019
 23. blok 23.11.2019
 24. blok 24.11.2019
 25. blok 25.11.2019
 26. blok 26.11.2019
 27. blok 27.11.2019
 28. blok 28.11.2019
 29. blok 29.11.2019
 30. blok 30.11.2019
 31. blok 01.12.2019
 32. blok 02.12.2019
 33. blok 03.12.2019
 34. blok 04.12.2019
 35. blok 05.12.2019
 36. blok 06.12.2019

II. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele soutěže značky Lindt a určité řady

 • Adv Calend Bear 253g
 • Advent Calendar Teddy 172g
 • Bear 100g
 • Bear 200g
 • Bear Friends 100g
 • Bear Girl 100g
 • Bear Mini Perforation 5x10g
 • Teddy Mix Bag 145g
 • Teddy plush 100g
 • Teddy Girl & Boy 40 g
 • Teddy Sweater Red & Blue 200g
 • Teddy Jumper Green 200g
 • Teddy Girl & Teddy Coat 100g

prodávaných v místě konání soutěže a v době konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek").

III. Kdo se může zúčastnit soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu náhodně vylosovanému výherci jako náhradníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

IV. Výhry v soutěži a ověření nároku na výhru

 1. V soutěži je celkem 36 ks výher (plyšový Lindt medvídek)
 2. Výhrou v soutěži pro Českou republiku a Slovensko dohromady jsou:
  Vyhrajte Lindt medvídka - výherce obdrží 1x plyšového Lindt medvídka.
 3. Každý výherce v soutěži vždy obdrží 1 kus příslušné denní výhry, na kterou mu v konkrétním případě vznikl nárok (viz níže). Celkový počet denních výher, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je omezen na pouze jednu. Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do 3 (tří) dnů od skončení daného soutěžního dne (dále jen „výherní zpráva"). V této zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání kontaktních údajů a korespondenční adresy pro zaslání výhry. V případě, kdy bude mít pořadatel nebo organizátor pochybnost o pravosti soutěžní účtenky, která byla při registraci použita, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech soutěžních účtenek. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat registracím do soutěže, bude soutěžící bez dalšího vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžního unikátního kódu leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.
 4. Organizátor, ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 5. Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být na vyžádání organizátora/ pořadatele zaslány doporučeně na adresu ITID, s.r.o./GMMEDIA 28. pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika (popř. jinou sdělenou adresu) a obálka označena „Vyhrajte Lindt medvídka - soutěž".
 6. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

V. Pravidla soutěže – účast v soutěži

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:

  a) V době konání soutěže zakoupí minimálně 1 soutěžní výrobek a pečlivě si uschová soutěžní účtenku (dále jen „účtenku") prokazující soutěžní nákup.

  b) Následně, v době konání soutěže navštíví webové stránky:
  - soutěžící z České republiky ► www.lindt-soutez.cz
  - soutěžící ze Slovenska ► www.indt-sutaz.sk

  (dále jen „soutěžní web"), kde vyplní zde umístěný registrační formulář (dále jen „soutěžní formulář") tak, že úplně a pravdivě uvede své: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mail (dále jen „osobní údaje"), nahraje soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup a udělí souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů a s pravidly soutěže. Poté takto zcela a řádně vyplněný soutěžní formulář soutěžící pomocí funkčnosti aplikace odešle pořadateli soutěže. Podmínkou pro úspěšnou registraci je vyplnění všech povinných údajů označených hvězdičkou. Soutěžní účast prostřednictvím internetu (webové registrace) je bezplatná (zdarma). V případě opakované účasti v soutěži o výhru soutěžící musí opakovaně vyplnit celou registraci. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré účtenky od zakoupených soutěžních výrobků, se kterými se účastnil soutěže.
 2. Soutěžící je povinen uschovat si originál účtenky. Organizátor je oprávněn po výherci požadovat předložení této účtenky, kde se musí údaje na účtence shodovat s nahranou účtenkou v zaslané soutěžní registraci. V případě, že výherce zaslal více soutěžních registrací, je organizátor oprávněn po výherci požadovat předložení všech originálních účtenek se, z nichž byly údaje poslány výhercem.
 3. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně (max. 15x), avšak vždy po splnění všech podmínek. Registrace zaslané v jiném než výše uvedeném tvaru nebo doručené v jiném termínu, než v době konání soutěže nemohou být do soutěže platně zařazeny.
 4. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit s účtenkou, na kterou nakoupil více než 1 kus soutěžního výrobku a to tak, že při registraci vybere v nabídkovém poli množství nakoupených soutěžních výrobků a systém ho automaticky zařadí do soutěže tolikrát, jaké bude jeho vybrané množství. Maximální počet soutěžních výrobků na jednu soutěžní účtenku je 15 kusů.
 5. Na jednu e-mailovou adresu je možné vyhrát pouze jednu výhru, v případě opakované výhry z jednoho e-mailu, výhra připadá náhradnímu výherci.
 6. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v době konání soutěže (tj. od 01.11.2019 do 06.12.2019) zakoupí na území České republiky nebo Slovenska min. jeden soutěžní výrobek a uschová si soutěžní účtenku.

VI. Určení výherců

 1. Určení výherců denních výher: Každý den bude ze všech v průběhu celého soutěžního období řádně zaregistrovaných soutěžících vylosován 1 výherce denní výhry.

  Např.: Soutěžící se zaregistruje v 1. soutěžním bloku (1.11.2019), avšak nebude ze dne 1.11.2019 vylosován jako výherce denní výhry z 1. bloku. Jeho registrace se tedy automaticky přesouvá do druhého soutěžního bloku, kde bude zařazen do slosování a má šanci vyhrát v 2. bloku. Toto pravidlo platí po celou dobu soutěže. Tedy v případě jednoho soutěžního nákupu a platné registrace bude soutěžící automaticky přesouván do dalšího slosování v případě, že nebude vylosován v tom aktuálním.

  K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere výherce náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících.
 2. V případě neplatné registrace (např. nedoložení účtenky, opakované registrace na jednu účtenku nebo na jeden e-mail více než jednou, atp.) bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech soutěžních kódů a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace.
 3. Výherci budou po skončení soutěžního dne (bloku) následující den vylosování a zveřejněni na webových stránkách soutěže ► www.lindt-soutez.cz a ► www.lindt-sutaz.sk ve formátu jméno, příjmení (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce).

VII. Oznámení a čerpání výher

 1. Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování.
 2. Výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže a kontroly příslušných soutěžních účtenek.
 3. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.
 4. Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem ve lhůtě 3 (tří) dnů od obdržení výherního e-mailu od organizátora soutěže a předložit na vyzvání organizátory všechny soutěžní účtenky postupem popsaným v čl. IV. a V. těchto pravidel. Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu (e-mail s oznámením o výhře).
 5. V případě, kdy výherce denní výhry nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce.
 6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 8. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 9. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. 

VIII. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat.
 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese ► www.lindt-soutez.cz a ► www.lind-sutaz.sk.

IX. Všeobecné podmínky

 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.
 2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
 3. Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

 1. Vyplněním údajů v registračním formuláři a jeho odesláním dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící:

  a) uděluje pořadateli (jakožto správci) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město, kontaktní telefonní číslo, e-mail. adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, pouze za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a město ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména organizátorem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je   dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo od účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) má soutěžící dále též právo na přenositelnost údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

  b) uděluje pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání;

  c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů z účtenky do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.

V Praze dne 31. 10. 2019.

 

©2019 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top
Menu