Pravidla soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhrajte s Excellence 10x letenky pro 2 osoby po celé Evropě”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhrajte s Excellence 10x letenky pro 2 osoby po celé Evropě” (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Základní informace o soutěži:

Zadavatelem soutěže je společnost Lindt & Sprüngli (CEE), s.r.o. IČO: 27928951, se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165 (dále jen "zadavatel").

Pořadatelem soutěže je společnost ITID s.r.o., se sídlem Kpt. Stránského 981/19, Praha 9, PSČ 198 00, IČO: 25658115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 58773 (dále jen "pořadatel").

Soutěž se uskuteční v termínu od 10. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně na území České a Slovenské republiky a to ve všech prodejnách, které prodávají sortiment Lindt (dále jen „doba konání soutěže“, resp. „místo konání soutěže“).

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže, a která je plně způsobilá k právním úkonům (dále jen „soutěžící“ nebo také „účastník soutěže“).

2. Zapojení se do soutěže:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) si v době konání soutěže, resp. v době od 10. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně zakoupí 1 (jednu) čokoládu Lindt Excellence (dále jen „soutěžní nákup“), za kterou účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“).

Soutěžní účtenku si účastník pečlivě uschová! Nárok na výhru je třeba prokázat účtenkou za nákup provedený v termínu konání soutěže. Bez platné účtenky nárok na výhru zaniká.

b) vyplní registrační formulář na soutěžní microsite na adrese

- www.lindt-soutez.cz
- www.lindt-sutaz.sk,

(dále jen „soutěžní webové stránky“) (dále jen „registrace“), a to tak, že zde uvede:

- své jméno a příjmení
- svou e-mailovou adresu
- svůj telefon
- nahraje fotografii s účtenkou se zakoupenou čokoládou Lindt Excellence
- potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a příslušnými právními předpisy

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem registrace, v souladu s těmito pravidly řádně a plně vyplněné soutěžní registrace dle písm. b) tohoto článku ve spojení s článkem 3 písm. a) (dále jen „soutěžní registrace“).

Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že soutěžní registrace nebude řádně vyplněna v souladu s podmínkami těchto soutěžních pravidel, bude soutěžící ze soutěže vyřazen a ztrácí případný nárok na výhru.

3. Obecné podmínky soutěže:

a) Za každou soutěžní účtenku, která prokazuje provedení soutěžního nákupu tj. zakoupení 1 (jednu) čokoládu Lindt Excellence má soutěžící nárok na 1 (jednu) soutěžní registraci. Každá soutěžní registrace musí proběhnout se soutěžní účtenkou. Na jednu soutěžní účtenku prokazující více soutěžních nákupů lze provést tolik soutěžních registrací, kolik obsahuje účtenka soutěžních nákupů. Registrace je podmíněná unikátní emailovou adresou, ze které lze provést maximálně 15 (patnáct) soutěžních registrací. Pro případ kontroly je nutné uchovat účtenku.

b) Soutěžící je povinen si uschovat všechny doklady o soutěžních nákupech (soutěžní účtenky), se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže. Soutěžní účtenka musí viditelně prokazovat nákup daných výrobků (minimálně 1 (jednu) čokoládu Lindt Excellence) v době konání soutěže.

c) Soutěžící je povinen uschovat originály všech soutěžních účtenek prokazujících provedení soutěžních nákupů, se kterými se soutěže zúčastnil, a to za účelem ověření platné účasti v soutěži a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží pořadateli v souladu s těmito pravidly účtenku splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu soutěžícímu, který byl náhodně vybrán dle těchto pravidel, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

4. Výhry v soutěži a ověření nároku na výhru

Výhrou v soutěži pro Českou republiku a Slovensko dohromady jsou:

10x letenky pro dvě osoby po celé Evropě 

Jednotlivá výhra představuje 2 (dva) vouchery znějící na hodnotu 500€  (dohromady tedy 1000€ ) na letenky v ekonomické třídě letecké společnosti SWISS v rámci Evropy (vč. Švýcarska) v podobě kódu, který výherce může uplatnit níže uvedeným způsobem (dále také “voucher”).

Výherce je povinen respektovat následující pravidla a podmínky uplatnění výhry.

Osobu, která obdrží druhý voucher si výherce vybírá sám.

Voucher výherce uplatní na stránkách www.swiss.com. Voucher lze uplatnit pouze na lety SWISS a nasmlouvané lety společnosti SWISS.

Jedna osoba může uplatnit voucher pouze pro výběr jedné konkrétní letenky .

Jeden voucher nelze uplatnit na letenky pro více osob či více letů.

V případě, že cena letenky překročí hodnotu voucheru, bude výherce vyzván k doplacení tohoto rozdílu. Pokud výherce nevyčerpá hodnotu voucheru, zbylá hodnota voucheru propadá.

V případě změny rezervace letenky je možné uplatnit pouze hodnotu letenky, nikoliv cenu původního voucheru (neplatí v případě doplacení ceny letenky). V takovém případě je však třeba počítat se zvýšenými náklady na změnu rezervace (storno poplatky, poplatek za změnu rezervace apod.).

Hodnotu voucheru není možné vyplatit.

Voucher není možné prodat jiné osobě, ale lze jej předat jiné osobě.

Pokud je výherce členem Miles & More programu společnosti SWISS, bude mít po uskutečnění letu nárok na počet kilometrů podle standardních pravidel programu najetých kilometrů.

Vstup do salonku je možný jen pokud na něj výherci vznikne nárok (pokud bude tato služba součástí vybraného letu).

Výherce je povinen zaslat zadavateli soutěže do 25.10 .2019 své údaje jméno, příjmení, telefon, email společně s údaji o druhé osobě, která uplatní voucher (jméno, příjmení, telefon, email).

Uplatnění voucheru:

Vyberte si let dle stanovených podmínek na adrese www.swiss.com.

V kroku zvolit druh platby (“Choose payment method”) zvolí možnost uplatnit voucher (“Redeem voucher”) a vloží obdržený kód. Jedna osoba může při jedné rezervaci uplatnit pouze jeden voucher. V případě, že je prováděna rezervace pro dvě osoby najednou, lze uplatnit pouze vouchery stejné hodnoty, tedy v hodnotě 500€.  V případě použití voucherů rozdílné hodnoty, je nutné provést rezervaci pro každou osobu jednotlivě. Jeden voucher nelze při rezervaci uplatnit pro více osob.

Kliknutím na “Redeem” uplatníte hodnotu voucheru pro příslušnou osobu.

Pokračujte s úhradou případného rozdílu mezi cenou rezervace a hodnotou voucheru a dokončete rezervaci.

Pokud hodnota voucheru přesáhne cenu letu, nelze zbývající částku použít pro jiné rezervace ani získat zpět a je proto ztracena.

Podpora v případě problémů funguje na e-mailu voucher.support@swiss.com. Je také možné využít call center společnosti SWISS v příslušných zemích.

Voucher lze výše uvedeným způsobem uplatnit do 31.10.2020.

Výherce zodpovídá za svůj zdravotní stav, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí (doporučujeme proto si sjednat cestovní pojištění). Zadavatel ani pořadatel nenese žádné další náklady spojené s cestou. Zadavatel ani pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka spojené s uplatněním voucheru .

5. Určení výherců

a) Losování výherců ze všech řádně zaregistrovaných soutěžících se bude konat 1. 10. 2019. Do 24 hodin od slosování budou výherci uveřejněni na webu www.lindt-soutez.cz.

K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere výherce náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících.

b) V případě neplatné registrace bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech soutěžních účtenek a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace.

c) Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách soutěže lindt-soutez.cz a lindt-sutaz.sk ve formátu jméno a příjmení (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce).

 6. Oznámení a čerpání výher

a) Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Pořadatel bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování. Výhry budou odeslány výhercům elektronicky ve formě kódu, který slouží k uplatnění voucheru. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 2 (dvou) měsíců od skončení soutěže a kontroly příslušných soutěžních účtenek.

b) Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny pořadatele soutěže. V případě, kdy výherce výhry nebude ve lhůtě 1 (jednoho) týdne reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce, tak jak je uvedeno výše.

c) Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.

d) Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

e) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

a) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podobu výhry v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

b) Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani zadavatel soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

c) Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese: lindt-soutez.cz a www.lindt-sutaz.sk.

8. Osobní údaje:

Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěžní aplikace vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 (pěti) let (nebo až do odvolání souhlasu se zpracováním). Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je zadavatel soutěže.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 (pěti) let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu

Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

V Praze dne 1. 8. 2019

©2019 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top