Menu

Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO – CELÝ TRH"

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže
VYHRAJTE ROMANTICKÝ VÍKEND V LUXUSNÍM 5* HOTELU PRO DVA!"
(dále jen „soutěž").

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.

Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.
se sídlem: Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika
zapsanou v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 127165
IČ: 27928951, DIČ: CZ27928951 
(dále jen „pořadatel").

Organizátorem soutěže je společnost ITID, s.r.o.
se sídlem: Kpt. Stránského 981/19, Praha 9, PSČ 198 00, Česká republika
kancelář: GMMEDIA, 28. pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 58773
IČO: 25658115, DIČ: CZ25658115
(dále jen „organizátor")

1. Základní informace o soutěži:

Zadavatelem soutěže je společnost Lindt & Sprüngli (CEE), s.r.o. IČO: 27928951, se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165 (dále jen "zadavatel").

Pořadatelem soutěže je společnost ITID s.r.o., se sídlem Kpt. Stránského 981/19, Praha 9, PSČ 198 00, IČO: 25658115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 58773 (dále jen "pořadatel").

Soutěž se uskuteční v termínu od 27.01.2020 do 14.02.2020 včetně na území České a Slovenské republiky a to ve všech prodejnách, které prodávají sortiment značky Lindt řady LINDOR (pralinky a tyčinky) (dále jen „doba konání soutěže", resp. „místo konání soutěže").

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže, a která je plně způsobilá k právním úkonům (dále jen „soutěžící" nebo také „účastník soutěže").

2. Zapojení se do soutěže:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) si v době konání soutěže, resp. v době od 27.01.2020 do 14.02.2020 včetně zakoupí 1 (jeden) jakýkoliv produkt čokolády řady LINDOR (pralinky a tyčinky) (dále jen „soutěžní nákup"), za kterou účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka").

Soutěžní účtenku si účastník pečlivě uschová! Nárok na výhru je třeba prokázat účtenkou za nákup provedený v termínu konání soutěže. Bez platné účtenky nárok na výhru zaniká.

b) vyplní registrační formulář na soutěžní microsite na adrese

(dále jen „soutěžní webové stránky") (dále jen „registrace"), a to tak, že zde uvede:

- své jméno a příjmení
- svou e-mailovou adresu
- svůj telefon
- nahraje fotografii s účtenkou se zakoupenou čokoládou řady LINDOR (pralinky a tyčinky)
- potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a příslušnými právními předpisy

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem registrace, v souladu s těmito pravidly řádně a plně vyplněné soutěžní registrace dle písm. b) tohoto článku ve spojení s článkem 3 písm. a) (dále jen „soutěžní registrace").

Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že soutěžní registrace nebude řádně vyplněna v souladu s podmínkami těchto soutěžních pravidel, bude soutěžící ze soutěže vyřazen a ztrácí případný nárok na výhru.

3. Obecné podmínky soutěže:

a) Za každou soutěžní účtenku, která prokazuje provedení soutěžního nákupu tj. zakoupení 1 (jednoho) produktu čokolády řady LINDOR (pralinky a tyčinky) má soutěžící nárok na 1 (jednu) soutěžní registraci. Každá soutěžní registrace musí proběhnout se soutěžní účtenkou. Na jednu soutěžní účtenku prokazující více soutěžních nákupů lze provést tolik soutěžních registrací, kolik obsahuje účtenka soutěžních nákupů. Registrace je podmíněná unikátní emailovou adresou, ze které lze provést maximálně 15 (patnáct) soutěžních registrací. Pro případ kontroly je nutné uchovat účtenku.

b) Soutěžící je povinen si uschovat všechny doklady o soutěžních nákupech (soutěžní účtenky), se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže. Soutěžní účtenka musí viditelně prokazovat nákup daných výrobků minimálně 1 (jeden) produkt čokolády řady LINDOR (pralinky a tyčinky) v době konání soutěže.

c) Soutěžící je povinen uschovat originály všech soutěžních účtenek prokazujících provedení soutěžních nákupů, se kterými se soutěže zúčastnil, a to za účelem ověření platné účasti v soutěži a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží pořadateli v souladu s těmito pravidly účtenku splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu soutěžícímu, který byl náhodně vybrán dle těchto pravidel, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

d) Pro soutěžní nákupy provedených v České republice náleží výhra Mandarin Oriental Prague hotel a pro soutěžní nákupy provedených na Slovensku náleží výhra Grand Hotel Kempinski High Tatras.

4. Výhry v soutěži a ověření nároku na výhru

Výhrou v soutěži pro Českou republiku a Slovensko jsou:

Romantický víkend v luxusním 5* hotelu pro dva

 • Pro Českou republiku Mandarin Oriental Prague hotel
  2 noci pro dvě osoby v Deluxe pokoji
  Spa Treatment - Oriental Essence pro dvě osoby (60 min)

 • Pro Slovenskou republiku Grand Hotel Kempinski High Tatras
  Dvě noci pro dvě osoby v Deluxe pokoji s výhledem do údolí
  Neomezený vstup do Zion Spa Luxury
  Parkování zdarma

Výherce je povinen respektovat pravidla a podmínky uplatnění výhry.

Druhou osobu si výherce vybírá sám.

Hodnotu výhry není možné vyplatit.

Výhru není možné prodat jiné osobě.

Výhru lze uplatnit nejpozději do 31.10.2020.

5. Určení výherců

a) Losování výherců ze všech řádně zaregistrovaných soutěžících se bude konat 15.02.2020. Do 24 hodin od slosování budou výherci uveřejněni na webu www.lindt-soutez.cz.

K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere výherce náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících.

b) V případě neplatné registrace bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech soutěžních účtenek a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace.

c) Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách soutěže lindt-soutez.cz a lindt-sutaz.sk ve formátu jméno a příjmení (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce).

6. Oznámení a čerpání výher

a) Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Pořadatel bude výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení soutěže a kontroly příslušných soutěžních účtenek.

b) Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny pořadatele soutěže. V případě, kdy výherce výhry nebude ve lhůtě 1 (jednoho) týdne reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce, tak jak je uvedeno výše.

c) Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.

d) Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

e) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

a) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podobu výhry v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

b) Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani zadavatel soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

c) Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese: lindt-soutez.cz a lindt-sutaz.sk.

8. Všeobecné podmínky

a) Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.

b) Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.

c) Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

9. Osobní údaje:

a) Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěžní aplikace vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 (pěti) let (nebo až do odvolání souhlasu se zpracováním). Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je zadavatel soutěže.

b) Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 (pěti) let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

c) Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu

d) Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

V Praze dne 26.01. 2020

©2019 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top
Menu
{longTitle}0